E-mailCímlap

Vissza


Photoshop 7

Seybold a Photoshopról

26 és ½ CD

Az Adobe új "űrlapképe"

Adobe hírek

Civilizáció III.

A HP és a Macintosh

Klikktrükkök

Az OS X, az Apple jövôje

Színmenedzsment és PDF

Prágában is kreatív ...

QuarkXpress vs. InDesign

Távfigyelő Mac OS X-hez

Biztonság és szolgáltatás 


Hatékony színmenedzsment a PDF munkafolyamatban       II. rész


Az Adobe Portable Document Format már évek óta reményeket ébresztett a formakészítés számítógépes rendszerében. Megoldást kínált számos problémára - betűhűség (az állomány tartalmazza a megjelenítéshez szükséges betűkészleteket), eszköz- és beállításfüggôség, egyetlen szállító szabványának korlátja - amelyen a korábbi próbálkozások rendre elbuktak. A következô veretes írásban a PDF 1.3-as és 1.4-es változatát vizsgálom meg, miként támogatja az eszközfüggetlen ICC profil alapú színes munkafolyamatot. (A cikk első része)

PDF létrehozása
A PDF annyiféle lehet, ahány alkalmazásból hozzuk létre. Mindegyik fájl meg fog felelni a PDF nyelv szabályainak, a színek átalakítása vagy konvertálása azonban különbözô lépésekben történhet. Minden esetben az a cél, hogy eszközfüggetlen digitális mesterállományt hozzunk létre. Általában két módja van, hogy PDF-et állítsunk elô egy programban. A "Mentés mint..." vagy "Export" parancs közvetlenül egy fájlba írja a PDF kódot. Ennél jobb megoldás, ha PostScriptbe íratjuk a fájlt - amely pontosan úgy fog kinézni, mintha nyomtattunk volna a programból -, és az így kapott fájlt feldolgozzuk a Distillerrel.

PhotoShop 6
A PhotoShop 6 továbbfejlesztette a PhotoShop 5 színkezelési módszerét, mindegyik képéhez, ablakhoz önálló színtér tartozik, ezeket "munkatér"-nek nevezik. Ha két különbözô munkaterű képet egyesít a felhasználó, akkor az ICC profilok alapján az értékeket a célszíntérnek megfelelôen számolja át a program.

A PhotoShopból mód van direkt PDF fájlként történô mentésre is. Két színkezelési beállítás közül választhatunk. Az egyik - "Embed Profile" - hatására a PDF-be ICCBased-ként definiált színek kerülnek. A definíciónak megfelelô profil lesz az elmentett dokumentum munkaterének profilja, ez megegyezhet az eredeti munkatérrel. Ha az Embed Profile nincs kiválasztva, akkor a PDF-ben a színek eszközfüggôként - DeviceRGB vagy DeviceCMYK - kerülnek elmentésre.

A másik lehetôség - "Use Proof Setup" - a pillanatnyilag kiválasztott Proof Setup szín definíciójának megfelelô színekké alakítja át és ICCBased-ként kódolja a PDF színeit. Emellé mentôdik az éppen aktuális Proof Setup és a munkatér profilja.Illustrator 10
Az Illustrator a PhotoShop 5.0-nál és 6.0-nál megismert munkatérgyakorlatot követi. Ellentétben a korábbi Illustrator-verziókkal, a 9.0-ás és 10.0-ás Illustrator egyetlen munkatérrel dolgozik, azaz nem lehetséges egy dokumentumon belül RGB és CMYK részképekkel dolgozni - ez jelentôs örömöt okozott a levilágítással foglalkozók között.

Ahogy a PhotoShopból, úgy az Illustratorból is a "Mentés mint..." paranccsal lehet PDF fájlt elmenteni. És testvéralkalmazásához hasonlóan az opciók közt megtalálható az "Embed ICC profile". Ha ezt az opciót kiválasztjuk, akkor a színeket ICCBased-ként menti el az Illustrator, az aktuális munkatér profiljának - RGB vagy CMYK - figyelembe vételével. A beemelt képek, amennyiben rendelkeznek ICC profillal, színhelyesen fordítódnak be a munkatérbe. Ez az eszközfüggetlen Illustrator-PDF jellemzôen egyetlen ICCBased színdefiníciót tartalmaz, noha számtalan oldalra helyezett objektumot jellemez.

Az Illustratorból az Embed opció bejelölése nélkül elmentett PDF fájl színei attól függôen lesznek DeviceRGB vagy DeviceCMYK, hogy milyen volt a munkatér.

InDesign 1.5
(A cikk írásakor még nem létezett a 2.0.) Az inDesignban minden beemelt elemnek saját ICC profilja lehet. A dokumentumon belül megalkotott színeknek szintén saját profiljuk van, külön RGB-s és CMYK-s. Az InDesignból történô PDF írás záró mozzanata az Exportálás. A PDF Export Style segítségével különbözô lehetôségek választhatók. Ha az "Include ICC Profiles" ki lett választva, akkor mindegyik InDesignban létrehozott objektumot ICCBased-esként kódol. A profilok kiválasztása az InDesign Document Color Management beállításaitól függ.

A beemelt, behívott képek feldolgozása attól függ, hogy rendelkeznek-e a képfájlba beépült ICC profillal. Ha igen, akkor a profil meg fog jelenni a kimeneti fájlban is. Ha nem, akkor az InDesign Color Settings parancsa hozzárendel egyet, amely késôbb alapja lesz a PDF-be kerülô ICCBased definíciónak. (Természetesen beemelt PDF-hez nem lehet Color Settingst megadni.) A fennmaradó esetben a képet DeviceRGB-ként vagy DeviceCMYK-ként kódolódik.QuarkXpress
(A cikk az 5.0-ás Quark megjelenése elôtt íródott.) A 4.1-es Quarknak nincs közvetlen PDF generáló eljárása. Van viszont egy webrôl letölthetô, jelenleg 1.6-os verziószámot viselô PDF Filtere. Ez a program Utility menüjébe beszúrja az Export PDF utasítást. A működéshez szükséges, hogy a gépen installálva legyen az Adobe Distillere, és a Quark Export PDF options párbeszéd ablakában a Distiller PPD legyen kijelölve. A parancs működése egyszerű, létrehoz egy PostScript fájlt, amit az általa elindított Distiller PDF-fé alakít, és a Distiller futása után törli a PostScript fájlt.

A kapott PDF fájl jellemzôi a Distillers aktuális Job Options beállítástól függ. Ha a Distiller úgy lett beállítva, hogy 1.3-as vagy 1.4-es PDF állományt hozzon létre, és a szín beállítások is helyesek, akkor olyan eszközfüggetlen PDF fájl jön létre, amelyben a színek kódolása megfelel az ICCBased színtereknek. A dokumentum összes RGB képe CMYK-vá konvertálódik. Az átszámítás a Quark Color Managment preferenciái szerint történik, ezen értékek befolyásolják a PostScript fájl tartalmát. Mivel a 4-es Quark nem támogatja a PDF fájlok beemelését, a vektoros elemek színmenedzseletlenek. Gondot okozhat, ha a beemelt elemek egy része rendelkezik a képfájlba írt ICCBased profillal, más része viszont nem. Ez utóbbiak a Quark éppen aktuális CMYK színterébe lévôként jelennek meg, tehát nem lesznek konvertálva. A Distiller ICCBased-esként kezeli ezeket. A profillal rendelkezôket elôször átkonvertálja az aktuális CMYK térbe, és a Distiller ICCBased-esként kezeli. Ez csak akkor történik meg, ha a Distiller ugyanazt a profilt használta az ICCBased színekhez, mint a Quark printer beállításhoz - ez az a profil, amelyre a dokumentum összes színét átszámítja a Quark, mielôtt a PostScriptet megírná.

Ideális esetben létrehozható olyan homogén munkafolyamat, amelyben a színkezelés konzekvens, beleértve a Quark és Distiller beállításait is. Akkor nevezhetô egy munkafolyamat homogénnek, ha vagy az összes beemelt elem rendelkezik színleíró résszel, vagy egyik sem. Ha olyan munkád van, amelyben vegyesen vannak színleíró résszel rendelkezô és anélküli anyagok, akkor jó gondolat az összes anyag azonos színtérre konvertálása a PhotoShop segítségével a quarkos munka megkezdése elôtt.

Macromedia FreeHand
A FreeHand 10-esben a többi alkalmazáshoz hasonló Export PDF parancs található. Ám ez az Export parancs PDF 1.1 fájlt (Acrobat 2.0) hoz létre, ez tehát nem a megfelelô mód alkalmas PDF fájl elôállítására, az ICCBased színtérhez legalább 1.3-as PDF-re - Acrobat 4.0-ra - szükséges. A FreeHand beemel PDF anyagokat, és a ColorSync végzi a színmenedzsmentet. Annak leírása, hogy a különbözô elemekkel gazdagított FeeHand dokumentum miként alakítható a nyomtatónak megfelelô színterűvé, meghaladja ennek a cikknek a kereteit. A helyes út, ha EPS-ként elmentjük, vagy PostScript fájlba írjuk a tartalmat, amint az összes azonos színterű elemet beemeltük. Az eps és ps kiterjesztésű fájlokat a Distiller megfelelô alkalmazásával színtartó PDF-fé alakítható.

Microsoft Office

Az Excelnek, Wordnek és a PowerPointnak nincs közvetlen PDF kimenete. Ezekben az alkalmazásokban a színek definiálására számtalan különbözô mód van egészen a CMYK vagy RGB értékek százalékos megadásáig. (Ez hasonlít a Quark eljárásához, de eltér más programok 8 bites érték megadásos gyakorlatától.)

Az Office dokumentumból PDF fájl úgy hozható létre, hogy az aktuális printer beállításnak megfelelô PostScript fájlt készül, és ezt a Distiller feldolgozza. Az Office által létrehozott PostScript fájlban a színek DeviceRGB-ben kódoltak, tehát helyes, ha az Office alkalmazásokba csak RGB-s képek kerülnek. Így a Distillerben lehetséges a megfelelô profil kiválasztása. Ha az Office alkalmazásban CMYK kép marad, akkor annak RGB konvertált változatához tartozó helyes profil nem ismert.

PDF létrehozása Distillerrel

A legmegbízhatóbb módon Distillerrel állítható elô PDF fájl. Néhány esetben, például a QuarkXPress 4.1 használatakor a Distiller megkerülhetetlen PDF fájl generálásához.A Distiller Job Options párbeszéd paneljébôl vezérelhetô a betűbeágyazás, a képfelbontás módosítás, de lehetôség van számos állomány nyomtatási paraméterének megôrzésére(alátöltés). A Job Options párbeszédpanel Color részében eszközölt beállításokkal akár eszközfüggô, akár eszközfüggetlen PDF fájlt hozható létre PostScript fájlból.

A következôkben Job Options párbeszédablak négy fô beállítási lehetôségét tárgyaljuk.

  • Leave Color Unchanged (színek változatlanul hagyása). Prepress környezetben a színeket a létrehozott PostScript fájl eszközfüggô módon tárolja - ezek a kimeneti eszközre optimalizált színértékek. Ennek az opciónak a hatására a Distiller DeviceRGB, DeviceCMYK és DeviceGrey eszközfüggô színtereket tartalmazó PDF fájlt hoz létre.
  • Tag Everything for Color Management (Mindent színmenedzselj!). Ez a helyes választás, ha program generálta PostScript fájlból eszközfüggetlen PDF fájlt szándékozol elôállítani. Az "Assumed Profiles" legördülô menüben kiválasztott ICC profil jellemzi a PostScript Device színeket. A szűk keresztmetszet, hogy minden azonos típust, például a CMYK képeket, azonos profil jellemez. Ha különbözô helyrôl származó és más-más végeszközre optimalizált CMYK képek kerülnek egy lapra, akkor eltérô profilok használata válhat szükségessé. Ebben az esetben az e célra fejlesztett szoftver használata célszerű, mint az Enfocus PitStopja, amellyel a feldolgozott PDF szerkeszthetô.
  • Tag Only Images for Color Management (Csak a képeket színmenedzseld!). Ezen opció funkcionalitása megegyezik a Tag Everything választáséval, kivéve, hogy csak a képekhez rendelôdik a kiválasztott profil. A képek és a többi elem megkülönböztetésének célja, hogy támogassa (vagy meggátolja) a betűk és vektoros ábrák egyedi kezelését a PDF fájlban.
  • Convert All Colors to sRGB (minden szín sRGB színtérbe történô átszámolása). A negyedik opció on-line használható (azaz számítógépen nézhetô) PDF fájlok elôállítására szolgál, de megoldás lehet néhány nyomtatási problémára is. A PostScript fájlban lévô eszközfüggô színek egy hozzárendelt profil színterében értendôk. Ezt a profilt használjuk az sRGB színtérbe átszámoláshoz. A kimeneti PDF fájl színei az sRGB profillal jellemzett ICCBased színtérbe konvertálódnak. Ezek a színek eszközfüggetlenek (habár az sRGB gamutja behatárolja), így nem csak az on-line, de a nyomtatásban is felhasználható a PDF fájl.
A következôben bemutatjuk, miként készít a Distiller PDF-et néhány elterjedt alkalmazásban.

QuarkXPress
Nézzünk egy példát. A felhasználó a szkennelt képeket CMYK módba konvertálják vagy a szkenner szoftverrel, vagy még gyakrabban a Photoshopban a nyomtatásukhoz készített profil - nevezzük ezt press1.icc -segítségével. Amikor a Quark-ból PDF Filtert használva, eszközfüggô PostScript fájlt állítanak elô, akkor a színek az egyedi nyomdabeállításnak megfelelôek lesznek. Amikor PDF-et írnak ebbôl a PostScriptbôl, akkor kiválasztják a "Mindent színmenedzselj!" opciót, és az alapértelmezett CMYK profilnak a press1.icc-t adják meg.Mi fog történni? A Distiller a DeviceCMYK értékeket átalakítja ICCBased színtérbe, majd hozzárendeli a press1.icc profilt. A PDF most már eszközfüggetlen. Amikor az Acrobat 5-bôl nyomtatják a dokumentumot, akkor a létrehozóétól eltérô kimeneti eszközzel rendelkezô felhasználó megadhatja a saját nyomtatóprofilját. Ehhez elég az Acrobat 5.0-ban az AdobePS párbeszédablakban az "Advanced" gombra kattintani.

Attól függôen, hogy mit választunk ki, három lehetôség van.

  • Amennyiben a kimeneti eszközhöz kiválasztjuk a profilt, például a géphez kötött tintasugaras nyomtatóét, úgy az Acrobat a PDF összes ICCBased színét átkonvertálja a kiválasztott profilnak megfelelô színtérre. Ez elengedhetetlenül szükséges proofolás esetén.
  • Amennyiben a "Printer/PostScript Color Management" profilt választjuk, úgy a nyomtatóra ICCBased - a PDF-hez tartozó ICCBased tér profilja által generált CSAs és a PostScript eszközfüggetlen - színei mennek. Ezt a változatot sok PostScript alapú színkezelô munkafolyamatban használják.
  • Ha a "Same as source" beállítás a kiválasztott, akkor az ICCBased alapú színek kerülnek, mint eszközfüggô színek a kimeneti eszközre. Ha a PDF-et visszaküldik a létrehozó helyre, akkor ott a színek módosítás nélkül megfelelôek lesznek.
Létezik más megoldás is arra az esetre, ahol már módosított elemeket tartalmaz az oldal. Ekkor az XPress színkezelési lehetôségét kihasználva érdemes a beemelt képek eltérô színtereit a kiadvány kimeneti eszközének megfelelô RGB és CMYK színtereire konvertálni. Összefoglalva, minden PostScriptben DeviceCMYK a kimeneti eszköznek megfelelô színtérre képzôdik le, és PDF-ben ICCBasedként megcímkézhetô, hogy a PDF fájl már eszközfüggetlen legyen.

FreeHand
Ahogy a Quark esetében, a FreeHandben is a mindenkori kimenetnek megfelelô CMYK-ba konvertálódnak a képek, és a megfelelô profilok segítségével jön létre az eszközfüggetlen PDF. Mód van a FreeHand segítségével a beemelt képek azonnali, egységes CMYK térbe alakítására, amikor a PostScript fájl készül. Ebben az esetben a Distiller használta profil megegyezik a nyomtatáshoz használt profillal.

Microsoft Office
Az Excel, Word és PowerPoint színkezelése azonos. Függetlenül attól, hogy a párbeszédablakban miként határozzuk meg a színeket, azok DeviceRGB értékekként íródnak a PostScriptbe. Csupán emiatt érdemes a színeket RGB értékekként megadni ezekben az alkalmazásokban. Mindhárom alkalmazás azonos eljárást alkalmaz a színek kódolására, így a PDF-be azonosan címkézett profillal kerülnek.

Melyek a helyes profil értékek, beállítások az Office programok RGB értékeihez? Ezek megtalálása némi kísérletezést kíván a Distiller használójától. Ha sRGB-ként kezeljük ôket, akkor észrevehetjük, hogy nem sRGB-ként hozta létre ôket az Office. A helyes profilnak az AdobeRGB(1998) profil bizonyul.

Distiller mint referencia

Nem lenne teljes értékű ez az írás, ha nem említenénk meg, hogy a Distiller az egyik legfontosabb PostScript értelmezô program. Ha a PostScript nem a kívánt színeket adja vissza, akkor megoldás lehet Distillerrel PDF-esíteni "Leave Color Unchanged" beállítással. Milyen eszköz színei kerülnek a PDF-be? Ha ezek hibás vagy gyenge eredményt adó színterek, értékek, miként lehet az ezekhez tartozó profilok módosításával kívánatosabb megjelenést létrehozni? Mi a teendô, ha az oldal egyes elemei különbözô profilok mellett adnak kielégítô eredményt?

A Distiller generálta fájl segít a hiba meghatározásában, a hiba kijavításában és egyedi PDF nyomtatási metódussal a hiba kiküszöbölhetô, ám ez meghaladja az Acrobat vagy a Distiller feladatát. E feladatra fantasztikus termékek születtek más gyártóktól.

PDF céleszközök

PDF fájlok menedzselésére, vizsgálatára és módosítására szoftverfejlesztôk polcnyi, szekrénnyi megoldást kínálnak. A mi céljainknak az Adobe, az Enfocus és a Lantana megoldásai a legmegfelelôbbek.

Adobe InProduction
(Az Adobe honlapja szerint a termék fejlesztését 2001. december 20-ával befejezte az Adobe, a termék támogatását is 2002 júniusáig végzi. Az InProduction nem támogatja a PDF 1.4-t és az Acrobat 5.0-t. Mivel a fordított írás még e bejelentés elôtt készült, ezért az Almalap sem hagyja ki ezt a két bekezdést.)

Az InProduction számos felülvizsgálati lehetôséget ad, így lehet a PDF-et módosítani a gyártás igényei szerint is. Az InProduction az Acrobat 4.05-tel - PDF 1.3 - és attól lefelé kompatibilis formákkal dolgozik hibátlanul, de tapasztalat szerint olvassa és feldolgozza a PDF 1.4-es állományokat is. Mindenestre az InProduction olcsó és hatékony eszköz, érdemes az Acrobat 4.05 mellett feltelepíteni. A legfontosabb tulajdonsága az InProductionnek, hogy tökéletesen dolgozza fel az eszközfüggetlen PDF fájlok ICCBased színtereket. Mint késôbb megmutatjuk, erre néhány más termék nem képes, amikor alkalmazás által közvetlenül írt PDF fájlt olvas fel.

Enfocus PitStop
Az Enfocus 400 dollár körüli áron kínálja PitStop Professional 4.6 szoftverét, amellyel elemezhetôk és módosíthatók a PDF fájlok. Eszközei szinte lefedik az InProduction összes tudását, viszont gazdagabb eszközkészletet kínál a vizsgálódáshoz, a hibakereséshez és a PDF módosításához. Például segítségével új elemet adhatunk az oldalhoz - PDF-ben. A munkát segíti, hogy bármely elembôl "mintát" lehet venni - szín, betű jellemzô -, amellyel a létrehozott elemet fel lehet "ruházni". Természetesen léteznek korlátok, például ha a betű be van ágyazva.A PitStop bármely elem jellemzôit kiolvassa és megjeleníti. A felhasználó szükség esetén új profilt rendelhet az ICCBased oldal elemeihez. Ez igen hasznos, amikor különbözô helyrôl származó beemelt képeket tartalmazó anyagból generált PDF-et a Distiller. A PitStop segítségével egyes jellemzôk az egész PDF fájlon belül lecserélhetôk. Például a színek esetében az Image Color Matching palettát kell használni a PDF-ben lévô kép módosításához.

A PitStop Professional és a háromszor drágább szerverváltozata kiváló eszköz a hibamegelôzésben és - azok részben automatikusan történô - javításában. A módosítások az Action Lists segítségével is elvégezhetôk (ez a funkció hasonló a Photoshop Actionséhez), ilyen lehet például a profilok újbóli összerendelése. Az elôellenôrzést segíti, hogy a "PDF Profiles" beállításban megadható, hogy az adott munkafolyamat esetében a PDF-nek milyen feltételeknek kell megfelelnie.

Enfocus EyeDropper
Ezzel a 30 dolláros szoftverrel színmintát lehet venni a PDF állomány bármely elemébôl, az eredményt százalékosan vagy 8 bites számként jeleníti meg a program. Használata mindenképpen ajánlott a PDF végfelhasználása elôtt, ám a program nem támogatja a hibásnak talált értékek közvetlen módosítását.

Enfocus a gyakorlatban
A PitStop és az EyeDropper használhatósága függ a PDF-et elôállító alkalmazástól. Próbaképpen számos eszközfüggetlen PDF fájlt hoztunk létre a cikkben tárgyalt módokon. Ezeket a fájlokat dolgoztuk fel a pitStop 4.6-os és az EyeDropper 4.0-ás verziójával. Számos problémával szembesültünk.

A PitStop nem ismerte fel az Illustratorból, PhotoShopból és InDesignból elmentett PDF-ekben lévô beemelt képekhez és alkalmazásban létrehozott elemekhez tartozó ICCBased színdefiníciókat. Ezeket eszközfüggô színként kezelte. Az EyeDropper szintén hibásan állapította meg ezeknek az elemeknek a színtereit. Az InProductionnal ellenôrizve úgy találtuk, hogy az elemek ICCBased címkézése hibátlan. Az InDesign esetében a gondot a kép OPI hivatkozásai okozták. Ha eltávolítottuk az OPI hivatkozásokat, akkor a PitStop helyesen ismerte fel az ICC profilt.

Meg kell jegyezni, hogy ugyanezen dokumentumok Distillerrel elôállított PDF fájljai esetében a PitStop és az EyeDropper egyaránt hibátlanul azonosította a színjellemzôket. A hiba oka az lehet, hogy a PitStop fejlesztôi képtelenek lépést tartani a PDF elôállítására képes szoftverek számának gyarapodásával. Egyértelmű, hogy a legkevesebb problémát a Distillerrel elôállított PDf fájlok okozzák.

Lantana Crackerjack 4.0
Ennek a népszerű plug-innek akkor jut feladat, ha egy kompozit PDF dokumentumot színre bontottan kell nyomtatni. E segédprogi hiánya nélkül a digitális PDF anyag pont azzal a tulajdonsággal nem rendelkezne, ami igazából az erôssége, elônyös, hogy monitoron vagy tintasugaras nyomtatón színhelyes képet ad, de nem lehetne a nyomdai munkafolyamat alapja.

Az alig 500 dolláros (az Enfocus PitStoppal együtt 800 dolláros) Crackerjack a színre bontást nem igénylô esetekben használatos. Támogatja a színre bontott és színre nem bontott fájlokat és a RIP-elés közbeni színbontást. A Crackerjack párbeszéd paneljeinek beállításai elmenthetôk, adott mappákba érkezô munkákhoz automatikusan hozzárendeli az elôre megadott beállításokat. Ezzel a termékkel igen részletesen megadhatók a kimeneti eszköz megkívánta beállítások, ez különösen igaz a raszteros nyomtatás jellemzôire.

A PitStophoz hasonlóan ennek a programnak a fejlesztôi is folyamatosan küzdenek azért, hogy lépést tartsanak a PDF-fejlesztéssel, a különbözô PDF-elôállító alkalmazások egyedi megoldásaival, különösen igaz ez az Adobe termékekre. Így érthetô, hogy a Crackerjack viszonylag kevés színkonverziós feladat elvégzésére alkalmas. A program támogatást kínál az ICC profilokhoz, képes alapvetô színkonverziók - RGB-bôl CMYK-be ICC profilok mentén - elvégzésére. A legfontosabb, hogy a végeszköz CMYK terébe konvertálja az eszközfüggetlen PDF ICCBased színeit, mielôtt megtörténne a színre bontás a Crackerjackkel.

Lantana PDF Imageworks
A Lantana által forgalmazott 300 dolláros alkalmazással a PDF fájl képei vizsgálhatók, szerkeszthetôk és kicserélhetôk - ideértve az OPI hivatkozások szerkesztését is. Mivel ez az eszköz képcentrikus, ezért nem alkalmas szövegek vagy vektorgrafikák színeivel kapcsolatos műveletekre. Néhány alkalmazás létrehozta ICCBased színkódolást felismer, jellemzôen a Distillerrel készítetteket, de nem alkalmas ICCBased szín konvertálásra vagy ICCBased képek szín-címkézésének eltávolítására vagy létrehozására.

Összefoglalás

A PDF alapú munkafolyamat jelentôs fejlôdésen ment keresztül, amióta 1996-ban megjelent a PDF 1.2 - Acrobat 3. Azzal, hogy a PDF 1.3-ban (Acrobat 4) megjelent az ICCBased színtér lehetôvé vált, hogy ugyanaz a digitális anyag képezze az archívumot, amely a gyártásba kerül.

Distiller a középpontban
A kulcs a megfelelô Distiller-beállításban rejlik, ez határozza meg az ICC profilok színhasználatát. Véleményem szerint a Distiller a legalkalmasabb szoftver eszközfüggetlen PDF mesterfájl létrehozására, ez a fájl a kívánatos színhűséget produkálja monitoron, proofnyomtatón és tetszés szerinti végberendezésen.

Noha számtalan program képes közvetlen PDF állományt létrehozni, ezek az állományok rendre eltérnek a kívánatostól, nem konzisztensek. Ha egy PDF közvetlen írásra alkalmas alkalmazásból kíván PDF állományt létrehozni, akkor is javasolt elôbb eszközfüggetlen PostScriptet írni, és a PostScript fájlt Distillerrel lefordítani PDF-fé. PostScript alapra épülô archiválási és újranyomtatási folyamat alapját jelentô mesteroldal-hagyatékot Distillerrel érdemes PDF állománnyá alakítani.

Plug-in-ek kellenek
Az Acrobat legfontosabb hiányossága, ami miatt nem alkalmas közvetlenül nyomdai igény kiszolgálására, hogy nem tud a PDF-bôl színre bontást végezni. Várhatóan ez a funkció benne lesz a következô verzióban. Az InProduction megfelelô eszköznek tűnt a PDF elemek színtér definíciói azonosításához, ám az Adobe jelenlegi döntése értelmében megszűnt a szoftver fejlesztése, és a műszaki támogatás is abbamarad nyár közepétôl.

A Crackerjack számtalan eszközt kínál a kimenô anyag felügyeletére, beleértve a kimeneti eszköz, a PPDs- és médiabeállításait. A nyomdai illesztô jelek beilleszthetôk, és a 4-es verziótól a színre bontás is megtekinthetô. De a professzionális eszközökre vágyó szakemberek, akiknek eszközfüggô és eszközfüggetlen PDF-ek színeit menedzselô alkalmazásra van szükségük, kevésnek érzik a Crackerjack és az Imageworks tudását.

A PitStop kiváló a PDF fájlok színeinek vizsgálatában és rögzítésében, feltéve, hogy a PDF fájlt Distillerrel hozták létre. Persze az ideális munkafolyamat esetében a megfelelô profil beállításának már sokkal korábban kell megtörténnie. Ám míg el nem jön ez az üdvözítô nap, minden hibakeresô és -javító eljárásra, szoftverre szükség van.


Lou Prestia


A lap tetejére